Menu

0

€0,00

  • Home
  • Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. ALGEMEEN
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen enovereenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten van ScooterSelect hierna vernoemd als Scooter Select.
1.2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijkovereengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor zegemaakt zijn.
1.3. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen Scooter Select ende wederpartij kunnen door de wederpartij niet aan derden worden overgedragen,tenzij met schriftelijke toestemming van Scooter Select.
1.4. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van dewederpartij, worden door Scooter Select niet geaccepteerd, tenzij schriftelijkanders is overeengekomen en door Scooter Select is bevestigd.

Artikel 2.AANBIEDINGEN
2.1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduurvan 14 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding dieeen termijn bevat kan door Scooter Select desondanks worden herroepen, zelfs naontvangst van de order c.q. opdracht, mits binnen 5 werkdagen na ontvangst vandie order c.q. opdracht.
2.2. In prijscouranten, offertes, andere documenten vermelde kleuren,omschrijvingen, maten, prijzen e.d. zijn uitsluitend informatief. Zij hebbenhet karakter van een benaderende aanduiding en binden Scooter Select niet.

Artikel 3.OVEREENKOMSTEN
3.1. Behoudens het geval van het plaatsen van een order door middel van eenaanbetaling van € 250,00 wordt een overeenkomst eerst geacht rechtsgeldig totstand te zijn gekomen nadat Scooter Select de order c.q. opdracht schriftelijkheeft bevestigd dan wel  in geval van reparatie – met de uitvoering van deorder c.q. opdracht is begonnen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaalddoor de offerte en/of opdrachtbevestiging van Scooter Select en deze algemenevoorwaarden.

Artikel 4.PRIJZEN
4.1. Alle prijsopgaven en de prijzen die Scooter Select in rekening brengt,zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van deovereenkomst geldende prijzen, en af magazijn, in euro’s en exclusief BTW enandere op de overeenkomst vallende kosten, zoals heffingen, toeslagen, tenzijschriftelijk anders is overeengekomen. Indien aflevering heeft plaatsgevondenzijn de materialen verder voor verantwoording koper.
4.2. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen,belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen en/of dienstenmede bepalen, een wijziging ondergaan, is Scooter Select gerechtigd dezeprijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10{4349550d2754777a9a72a27b836a551c23911fefd8c1152355be4984e37f389a} gevenwederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk enbinnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Eenontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding vanenigerlei schade.

Artikel 5.BETALING
5.1. Betaling geschiedt á contant bij aflevering mits anders is afgesproken.Bij uitzonderlijke gevallen dient betaling alsdan te geschieden binnen 14 dagenna factuurdatum.
5.2. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikelgenoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist,ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan wordentoegerekend.
5.3. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is Scooter Select als dan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.5% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag.
5.4. Alle door Scooter Select gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met wederpartij, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van wederpartij.
5.5. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaandeposten- rente en kosten daaronder begrepen, zelfs al verklaart de wederpartijte dien aanzien anders.

Artikel 6.ANNULERING
6.1. In geval van annulering door wederpartij zijn alle door Scooter Select terzake van de order c.q. opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winstonmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Scooter Select ten gevolge van de annulering geleden schade.
6.2. Bij het annuleren van de order vervalt de aanspraak op de aanbetaling.

Artikel 7.LEVERTIJD, LEVERING, RISICO
7.1. De in de aanbieding en/of de opdrachtbevestiging genoemde c.q.overeengekomen leveringstermijn geldt niet als fatale termijn en worden slechtsbij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijkis aanvaard. Bij niet-tijdige levering is Scooter Select dan ook eerst naschriftelijke ingebrekestelling in verzuim.
7.2. De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval,maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:
– er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of montageen/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid,ongeacht of dit Scooter Select kan worden toegerekend;
– wederpartij in één of meer verplichtingen jegens Scooter Select tekortschietof er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht ofde redenen daarvoor gegrond zijn of niet;
– wederpartij Scooter Select niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren;deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijftde plaats van aflevering mee te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens,zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen.
7.3. Wederpartij dient de bij Scooter Select gekochte goederen of diensten inontvangst te nemen en te controleren (zie Artikel 9. Garantie). Wanneer dezegoederen door wederpartij worden geweigerd of levering niet mogelijk blijkt,worden de goederen door Scooter Select opgeslagen, zulks voor rekening enrisico van wederpartij. De kosten voor opslag zijn voor rekening vanwederpartij. Scooter Select zal nakoming vordering doch behoudt zich het rechtvoor de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderdhet recht van Scooter Select op schadevergoeding.
7.4. Wederpartij dient bij aflevering voor een geldige verzekering te hebbenzorg gedragen. Scooter Select is vrij om te bemiddelen in de totstandkoming vaneen verzekering.

Artikel 8.UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST, REPARATIE,ONDERHOUD, SCHADETAXATIE.
8.1. De wederpartij kan voor of bij het verstrekken van de reparatieopdrachtopgave verlangen van de prijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijnwaarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opgegeven prijs entermijn is bij benadering, tenzij Scooter Select een vaste prijs en/of termijnovereenkomt.
8.2. Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde rekeningafgegeven.
8.3. Indien de wederpartij binnen drie werkdagen na kennisneming van deuitvoering van de opdracht de goederen niet heeft afgehaald, kan Scooter Selecteen redelijke vergoeding wegens stallingkosten in rekening brengen.
8.4. De vervangen onderdelen worden na uitvoering van de opdracht aan dewederpartij ter beschikking gesteld, indien deze daarom bij het verstrekken vande opdracht heeft verzocht. Dit geldt niet voor onderdelen die in verband metgarantieclaims moeten worden afgezonderd. In dat geval worden de onderdelen welter beschikking gesteld nadat de garantieclaims zijn afgehandeld en dewederpartij middels deze onderdelen wil aantonen dat de garantieclaims nietof(nog) onvoldoende zijn afgehandeld. In alle andere gevallen worden devervangen onderdelen eigendom van Scooter Select zonder dat de wederpartij openigerlei vergoeding aanspraak kan maken.
8.5. Indien Scooter Select een schadetaxatie heeft verricht, zullen aan de wederpartij 10% provisie van het getaxeerde bedrag in rekening worden gebracht. Wanneer de wederpartij aan Scooter Select de schade reparatieopdracht verstrekt komt de doorbelasting van 10 provisie van het getaxeerde bedrag te vervallen.
8.6. Scooter Select is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij deopdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten doorderden die niet in dienst zijn bij Scooter Select.
8.7. Scooter Select zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en inovereenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
8.8. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Scooter Selectaangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijsbehoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van deovereenkomst, tijdig aan Scooter Select worden verstrekt.

Artikel 9.GARANTIE/RECLAME
9.1. Voor alle door Scooter Select geleverde en door derden gefabriceerdeproducten geldt de fabrieksgarantie zoals verleend door de desbetreffendefabrikant c.q. leverancier. Scooter Select garandeert dat alle zaken geschikten wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, dat zijconform de overeengekomen specificaties zijn en dat deze zaken vrij vanmateriaal- en fabricage gebreken zijn.
9.2. Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat ScooterSelect in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door haargeleverde reparatiewerkzaamheden c.q. het gebruikte en/of geleverde materiaal,gedurende twee maanden na reparatie. Deze garantiebepaling geldt eveneens, voorverborgen gebreken, doch alleen wanneer zulke gebreken uitsluitend ofoverwegend het gevolg zijn van een onjuiste fabricage van de geleverde zakendoor Scooter Select. Indien het geleverde of de materialen niet voldoen aan dein het normale verkeer daaraan te stellen eisen, zal Scooter Select de, alsgevolg daarvan, ontstane gebreken aan de geleverde zaken kosteloos herstellen, vervangenof aan de wederpartij vergoeden, zulks ter keuze van Scooter Select.
9.3. De garantieverplichting van Scooter Select vervalt indien het gerepareerdedoor wederpartij onoordeelkundig worden gebruikt, onjuist wordt behandeld of wordtblootgesteld aan een buitengewone belasting, en/of de technische aanwijzingenbetreffende het gebruik van het product niet in acht worden genomen.
9.4. Door een reparatie of vervanging van onderdelen binnen de garantietermijn,wordt de garantietermijn niet verlengd.
9.5. Reclame is niet mogelijk indien:
– op gebruikte onderdelen;
– een reparatiebon niet kan worden overlegd;
– de gerepareerde of geleverde goederen een of meer onvolkomenheden c.q.afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;
– de zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijnbestemd of naar het oordeel van Scooter Select op onoordeelkundige wijze zijngebruikt, opgeslagen of vervoerd dan wel door wederpartij;
– de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij (bijvoorbeeld dooronvoldoende onderhoud) of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld metinstructies, aanwijzingen en adviezen van Scooter Select;
– wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens Scooter Select (zowelfinancieel als anderszins) heeft voldaan;
– zonder schriftelijke toestemming van Scooter Select door derden reparaties ofandere werkzaamheden aan de scooter zijn verricht.
9.6. Indien wederpartij met inachtneming van het in de betreffende overeenkomsten deze algemene voorwaarden bepaalde binnen vijf dagen na ontvangstschriftelijk reclameert, en zijn reclame door Scooter Select gegrond wordtbevonden, zal Scooter Select te hare keuze de gebrekkige zaken (of onderdelendaarvan) om niet vervangen (waarna de vervangen zaken haar eigendom worden) ofrepareren respectievelijk de werkzaamheden opnieuw verrichten dan wel eenprijsreductie verlenen.
9.7. Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichtingvan wederpartij niet op.
9.8. Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordtgeschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan wederpartij hieraan geenrechten ontlenen.
9.9 Garantie geldt enkel bij het filiaal van aanschaf. Indien er sprake is van transport zullen er voorrijkosten belast worden.
9.10 Let op!Transport kosten vallen niet onder de garantie!

Artikel 10.KEURING
De zaken worden voor de aflevering door Scooter Select gecontroleerd.Wederpartij heeft, voor eigen rekening, het recht de zaken voor de afleveringte keuren op tijd en plaats door Scooter Select vastgesteld.

Artikel 11.NIET-NAKOMING/ ONTBINDING/OPSCHORTING
11.1. Scooter Select is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang,zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of deuitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomenderechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:
– wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussenpartijen;
– wederpartij overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of aangifte totfaillietverklaring doet;
– faillissement van wederpartij wordt aangevraagd;
– het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd;
– een onderhands akkoord wordt aangeboden;
– op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd;
11.2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassingindien wederpartij, na daar toe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnenzeven dagen naar het oordeel van Scooter Select passende zekerheid heeftgesteld.

Artikel 12.EIGENDOMSVOORBEHOUD
12.1. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt terzake van vorderingen tot betaling van alle door Scooter Select aan wederpartijkrachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken en/of in het kadervan levering verrichte werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegenshet tekortschieten van wederpartij in de nakoming van deze overeenkomsten.
12.2. Scooter Select is in de in artikel 11 lid 1 hiervoor genoemde gevallen bevoegdde geleverde zaken die
overeenkomstig het vorige lid van dit artikel haar eigendom zijn gebleven terugte nemen. Een dergelijke terugname geldt als een ontbinding van de metwederpartij gesloten overeenkomst(en). Wederpartij machtigt Scooter Select voorzoveel nodig onherroepelijk om de betreffende zaken weg te (doen) halen daarwaar deze zich bevinden.
12.3. Wederpartij is bevoegd, indien en voor zover noodzakelijk in het kadervan zijn normale bedrijfsuitoefening, over de zaken waarop het eigendomsvoorbehoudrust te beschikken. Maakt wederpartij van deze bevoegdheid gebruik, dan is hijverplicht om de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust aan derden eveneensslechts onder voorbehoud van de eigendomsrechten van Scooter Select te leveren.Hij is eveneens verplicht Scooter Select op eerste verzoek een stil pandrechtte verlenen op de vorderingen die hij op deze derden heeft of zal krijgen. Voorhet geval wederpartij zulks weigert, geldt deze bepaling als onherroepelijke volmachtaan Scooter Select om dit pandrecht tot stand te brengen.

Artikel 13.RETENTIERECHT
Scooter Select is bevoegd om de nakoming van de verplichting tot afgifte vaneen zaak van wederpartij, die zij in het kader van een opdracht onder zichheeft, op te schorten tot dat de vordering van Scooter Select met betrekkingtot die zaak volledig is betaald inclusief rente en kosten, tenzij dewederpartij voor onderhavige goederen genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Artikel 14.AANSPRAKELIJKHEID
14.1. Scooter Select is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg vanenige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij.De nakoming van de verplichtingen uit garantie/reclame zoals omschreven inartikel 9 hiervoor geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke anderevordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten,tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Scooter Select ofleidinggevende ondergeschikten.
14.2. Scooter Select evenmin aansprakelijk voor opzet of (grove) nalatigheidvan (niet-leidinggevende) ondergeschikten of van anderen die zij in het kadervan de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.
14.3. Scooter Select aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haarverstrekte adviezen.
14.4. Scooter Select heeft te allen tijde het recht een schade van dewederpartij te repareren. Wederpartij dient Scooter Select hiertoe in degelegenheid te worden gesteld anders vervalt de aansprakelijkheidstelling endaarmee de schadeloosstelling.

Artikel 15.OVERMACHT
15.1. Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaanelke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Scooter Select, al dan niet tentijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan denakoming redelijkerwijs niet van Scooter Select kan worden verlangd, zoalsoorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabrieks- ofvervoersstoringen van welke aard dan ook, werk- stakingen, uitsluiting ofgebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming vanderden die door Scooter Select ten behoeve van de uitvoering van de reparatiezijn ingeschakeld (zoals te late levering door leveranciers), etc.
15.2. Overmacht geeft Scooter Select het recht hetzij de overeenkomst geheel ofgedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op teschorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het reedsuitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft wederpartij tot betalinggehouden.

Artikel 16.PARTIELE NIETIGHEID
Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet ofniet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand.In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die debedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat opjuridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 17.PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER
17.1. De vestigingsplaats van Scooter Select is de plaats waar wederpartij aanzijn verplichtingen jegens Scooter Select moet voldoen, tenzij dwingendebepalingen zich daartegen verzetten.
17.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Scooter Select is uitsluitendhet Nederlandse recht van toepassing.
17.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartijen Scooter Select gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, diedaarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoebevoegde rechter.